Privacy Policy

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Revnet oraz Regulaminem Operatorów Revnet (zwane dalej „Regulaminami”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminach. Postanowienia Regulaminów stosuje się odpowiednio.

Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych, w szczególności danych osobowych Użytkowników i Użytkowników końcowych, jest Usługodawca, tj. RAWICOM EV sp. z o. o. z siedzibą w Łabiszynie, ul. Szubińska 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000725942, posiadającą NIP: 5621809077, o kapitale zakładowym: 10 000 złotych.

1.2. Kontakt z administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email info@revnet.pl

1.3. Revnet wyznaczyło również Inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można pisząc na adres info@revnet.pl

  1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, danych geolokalizacyjnych, numeru NIP i adresu działalności (w przypadku działalności gospodarczych) nazwy użytkownika (loginu) portalu Facebook, nazwy użytkownika (loginu) portalu Google Plus.

2.3. Charakter usług świadczonych przez Revnet uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

2.4. Dane osobowe Użytkowników i Użytkowników końcowych będą przetwarzane w następujących celach:

2.4.1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.4.2. realizacji Umowy oraz świadczenie Usług – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.4.3. rozpatrywania składanych reklamacji i skarg oraz optymalizacji świadczeń Revnet – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Revnet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

2.4.4. działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Revnet – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Revnet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda w zakresie w jakim została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.5. Dane osobowe osób innych niż Użytkownicy i Użytkownicy końcowi będą przetwarzane w następujących celach:

2.5.1. udzielania odpowiedzi na zapytania lub przyjmowanie skarg – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Revnet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

2.5.2. współpraca z kontrahentami biznesowymi – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług przez Revnet lub udzielenie odpowiedzi.

2.7. W przypadku uzyskania przez Revnet wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika końcowego z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika końcowego w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.

2.8. Dane osobowe, w szczególności dane Użytkowników i Użytkowników końcowych, będą przetwarzane przez okres:

2.8.1. odpowiedni dla wykazania przez Revnet prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.8.2. w przypadku odpłatnych Usług – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych;

2.8.3. zaś w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

2.9. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.10. Revnet nie dokonuje transferu danych osobowych poza Unię Europejską. 

  1. ODBIORCY DANYCH

3.1. Revnet może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika lub Użytkownika końcowego oraz współpracy z innymi podmiotami. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, firma współpracują w zakresie usług IT, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, dostawca systemu do zarządzania fakturami, operator płatności, biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Revnet mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3. Każdy podmiot, któremu Revnet powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Revnet. 

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Revnet, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Revnet na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Revnet dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Revnet zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Revnet do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. INNE DANE

5.1. Revnet może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

  1. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Użytkowników końcowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Revnet z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2. Revnet wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Revnet wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

6.3. Jednocześnie Revnet wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik lub Użytkownik końcowy powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika lub Użytkownika końcowego w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Revnet rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

  1. COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2. Platforma wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

7.4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Revnet nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawca) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

7.6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 

7.7. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.

7.8. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9. Revnet wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Platformę.

7.10. Revnet wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Google Analytics – zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Adwords – działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

 

pl  /  en  /