Regulamin

DEFINICJE

Aplikacja- aplikacja mobilna o nazwie Revnet, której właścicielem i administratorem jest Usługodawca, umożliwiająca korzystanie z Usług

Cennik prywatny –cennik ustalany przez Operatora dla wybranej grupy Użytkowników, w którym ceny mogą się różnić od cen wynikających z Cennika publicznego

Cennik publiczny – wykaz cen za korzystanie z usługi ładowania dla danej Stacji, z podziałem na dni tygodnia; dla każdej ze Stacji wysokość cen określa jej Operator; Cennik publiczny zawiera też informacje o dostępności danej Stacji w dane dni tygodnia

Revnet / Usługodawca – RAWICOM EV sp. z o. o. z siedzibą w Łabiszynie, ul. Szubińska 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000725942, posiadającą NIP: 5621809077, o kapitale zakładowym: 10 000 złotych.; adres e-mail Usługodawcy info@revnet.pl

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Revnet; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Aplikacji, która pozwala na korzystanie z Usług oraz Stacji 

Ładowanie – usługa ładowania pojazdu elektrycznego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego, która to usługa świadczona jest przez Operatora za pośrednictwem Revnet

Operator – operator ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, , lub operatorem prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Stacji

Opłata – opłata za Ładowanie, której wysokość jest zależna od Stacji, Profilu billingowego oraz rodzaju Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego; Opłata jest jednostką rozliczeniową, będącą podstawą do obliczenia płatności za Ładowanie

Opłata parkingowa – opłata za pozostawanie Pojazdu w obszarze Stacji w czasie innym niż w trakcie Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego

Platforma – platforma internetowa Revnet znajdująca się pod adresem https://panel.revnet.pl; stanowiąca system operatorski dla właścicieli Stacji i Operatorów

Pojazd – urządzenie transportu osobistego (rower, deska lub hulajnoga elektryczna) lub pojazd elektryczny, który zgodnie z instrukcją obsługi Stacji oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, może zostać podłączony do Stacji w celu Ładowania oraz posiada odpowiednie funkcjonalności umożliwiające Ładowanie

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna pod adresem URL https://revnet.pl/polityka-prywatnosci/

Profil Billingowy – funkcjonalność Systemu, w ramach której Użytkownicy mogą współdzielić metodę płatności

Przerwa techniczna – związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Aplikacji, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług

Regulamin – niniejszy Regulamin realizacji Umów, świadczenia Usług oraz usług Ładowania

Siła Wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Revnet, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością

Stacja (ładowania) – punkt należący do Operatora i umożliwiający ładowanie akumulatora służącego do napędu Pojazdu; Stacje mogą różnić się mocą i w zależności od mocy danej Stacji, czas Ładowania oraz Opłata są różne

System – infrastruktura informatyczna Revnet składająca się z Platformy i Aplikacji, jak również współpracująca z infrastrukturą techniczną składającą się ze Stacji

Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Revnet a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Revnet na rzecz Użytkowników, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Konta i Aplikacji oraz usługi związane z pośredniczeniem w ramach usług Ładowania oraz odsprzedażą Ładowania

Użytkownik – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, korzystający z Usług oraz Ładowania, na zasadach wskazanych w Regulaminie

 1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług oraz Systemu, jak również prawa i obowiązki Użytkowników.

1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Aplikacji nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4. Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników Aplikacji. Użytkownicy Platformy dodatkowo podlegają Regulaminowi Platformy Revnet, który jest dostępny pod adresem URL https://revnet.pl/regulamin/

1.5. Polityka Prywatności, dostępna pod adresem URL https://revnet.pl/polityka-prywatnosci/ stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 1. Revnet I OPERATORZY

2.1. Revnet świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w formie udostępniania Aplikacji i świadczenia funkcjonalności Aplikacji, a także poprzez obsługę Ładowań.

2.2. W celu świadczenia Usług, Revnet nawiązuje z Operatorami współpracę biznesową, w ramach której Operator jako podmiot odpowiedzialny za budowę i kompleksowe zarządzanie Stacją ładowania, wykorzystującej oprogramowanie Revnet (Aplikację i Platformę), sprzedaje usługi Ładowania Revnet, zaś Revnet dokonuje ich dalszej odsprzedaży Użytkownikom.

2.3. Operatorzy w ramach Platformy ustalają warunki świadczenia usług Ładowania, w tym wysokość Opłat. Warunki te wskazywane są Użytkownikom w Aplikacji.

2.4. Operator wykonuje również zadania dostawcy usługi ładowania.

2.5. Revnet nie określa warunków Ładowania ani Opłat, ale dokonuje zakupu Ładowania według żądania Użytkownika na warunkach ustalonych przez Operatora.

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. W celu korzystania z części Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające instalację Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (email). Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). 

3.2. Z chwilą instalacji Aplikacji, Revnet udziela Użytkownikowi na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na własny, osobisty i niekomercyjny użytek Użytkownika i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Licencja ta trwa przez czas posiadania przez Użytkownika Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać pod niniejszą licencję.

3.3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

3.4. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Aplikacji i Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.

3.5. Revnet ani Operatorzy nie zamieszczają w ramach Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej.

3.6. Revnet zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług i Aplikacji nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Revnet, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Revnet do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Revnet w bezprawnym celu lub na niekorzyść Revnet. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy.

 1. UŻYTKOWNICY

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 1. KONTO I UMOWA

5.1. Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi posiadać aktywne Konto.

5.2. Użytkownik zakłada Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie adresu e-mail.

5.3. Z chwilą potwierdzenia przez Revnet rejestracji Konta, pomiędzy Revnet a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że spełnia on warunki wymagane przez ust. 3.1. Regulaminu. 

5.4. Aplikacja może wysyłać w ramach funkcjonalności Konta komunikaty funkcjonalne oraz dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług, a także, pod warunkiem wyrażenia zgody, komunikaty marketingowe.

5.5. W ramach Konta dostępny jest panel, umożliwiający przegląd zestawienia statystyk korzystania z Revnet, w tym ostatniego Ładowania, wydatków oraz najczęściej wykorzystywanych Stacji. 

5.6. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez funkcjonalność „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a więc tym samym Użytkownik rezygnuje z Usług.

5.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do przejęcia jego Konta w sposób niezawiniony przez Użytkownika będącego konsumentem). Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Revnet.

5.8. Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik jednocześnie. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.

5.9. Użytkownik, zakładając Konto, zobowiązuje się, że za pomocą Usług oraz w ramach Aplikacji, nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub Revnet, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) działać wbrew instrukcji użytkowania Stacji, (e).

5.10. Zawinione przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, również niezawinione naruszenie Regulaminu, może spowodować jedną z następujących reakcji Revnet: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta, (c) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta, a tym samym korzystania z Usług.

 1. KORZYSTANIE ZE STACJI

6.1. Uzyskanie dostępu do Stacji odbywa się za pomocą Aplikacji. Ładowanie Użytkownik rozpoczyna oraz kończy również za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.

6.2. Przez cały czas korzystania ze Stacji i w trakcie Ładowania niezbędna jest aktywna Aplikacja, przez co rozumie się aktywne urządzenie do korzystania z niej oraz połączenie z Internetem.

6.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, iż urządzenie, za pomocą którego korzysta on z Aplikacji posiada wystarczający poziom naładowania do skorzystania z Aplikacji w dowolnym momencie Ładowania. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji zobowiązany jest również do upewnienia się, iż nie straci on połączenia z Internetem podczas Ładowania.

6.4. Czas dostępu do danej Stacji w celu rozpoczęcia Ładowania od momentu jej odblokowania jest ograniczony. W przypadku jego upłynięcia, Użytkownik powinien wybrać na ekranie Aplikacji opcję „Podłącz ponownie”. Po poprawnym podłączeniu Pojazdu, można rozpocząć Ładowanie.

6.5. Ładowanie może zostać wstrzymane przez Stację lub Użytkownika poprzez Aplikację. Za okres wstrzymania nie są pobierane Opłaty.

6.6. Po zakończeniu Ładowania, Użytkownik powinien odłączyć przewód zasilający. Po przekroczeniu czasu na usunięcie Pojazdu ze Stacji, Użytkownikowi naliczona zostanie Opłata parkingowa.

6.7. Przed przystąpieniem do korzystania ze Stacji, Użytkownik może dokonać wyboru Profilu Billingowego, w ramach którego nastąpi rozliczenie Ładowania.

6.8. Korzystając ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest mieć na względzie oraz przestrzegać następujących wytycznych oraz specyfikacji techniczno-użytkowej Stacji, przy czym Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż jest tego świadom, iż od przestrzeganie przez niego niniejszych wytycznych zależy jego bezpieczeństwo:

6.8.1. zakazane jest podłączanie pojazdów, które nie spełniają następujących wymagań technicznych.

6.8.2. zakazane jest podłączanie Pojazdów, jeśli dany port w Stacji jest zajęty, nawet jeżeli Pojazd jest w trybie parkingowym;

6.8.3. zabrania się kontaktu, innego niż poprzez podłączenie kabla zasilającego Pojazd, z portami ładowania;

6.8.4. zakazane jest używanie innych części Stacji niż porty ładowania;

6.8.5. zakazane jest doprowadzanie do kontaktu portów ładowania z wodą i innymi płynami;

6.8.6. zabrania się prób wyciągania kabla zasilającego ponad jego maksymalną odległość;

6.8.7. po zakończonym Ładowaniu, kabel zasilający należy odłożyć w miejsce dla niego przeznaczone;

6.8.8. nie należy podejmować prób podłączenia kabla zasilającego do nieprzystosowanych do tego złącz;

6.9. Do Stacji można podłączać jedynie Pojazdy posiadające funkcjonalności pozwalające na Ładowanie oraz zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji obsługi dostępnej na Stacji. Podłączenie innego Pojazdu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie Stacji. 

6.10. Zakazane jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji w Stacjach. 

6.11. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty przywrócenia Stacji do stanu pierwotnego sprzed momentu rozpoczęcia Ładowania i spowodowane nieodpowiednim korzystaniem ze Stacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem ust. 5.9. powyżej.

6.12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stacji w sposób zgodny z zasadami korzystania ze Stacji oraz jej instrukcją obsługi. Zasady korzystania oraz instrukcja obsługi są udostępnione w każdej Stacji przez jej Operatora.

 1. ŁADOWANIE

7.1. Ładowanie jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik publiczny, lub Cennik prywatny (jeśli dotyczy danego Użytkownika) dla danej Stacji. Cenniki mogą być określane również dla danego Profilu billingowego.

7.2. Przed aktywowaniem Ładowania, Użytkownikowi zostanie przedstawiona do akceptacji wysokość Opłaty za daną jednostkę rozliczeniową. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, dochodzi do zamówienia Ładowania. Wysokość całkowitej i końcowej płatności za Ładowanie zależna jest od wybranego przez Użytkownika czasu Ładowania. Na żądanie Użytkownika, Revnet dokonuje zakupu Ładowania na wybranych przez Użytkownika w Aplikacji warunkach od Operatora. Zakup następuje na rzecz Użytkownika, zaś Revnet dokonuje odsprzedaży, jednocześnie wraz z zakupem, Ładowania Użytkownikowi.

 1. OPŁATY I PŁATNOŚCI

8.1. Opłaty i ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Wykaz cen jest dostępny w ramach Aplikacji, po wybraniu danej Stacji z listy dostępnych lub z ekranu mapy Stacji.

8.2. Cenniki ustalane są przez Operatorów i nie są zatwierdzane ani kontrolowane przez Revnet. Dlatego też Revnet nie odpowiada za zmiany cen, wynikłe z działań Operatora. Zmiana ceny przez Operatora nie stanowi zmiany Regulaminu.

8.3. Revnet umożliwia następujące metody płatności: (i) obciążanie karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta, (ii) płatność typu pre-paid, przy użyciu kuponów.

8.4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

8.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Revnet dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

8.6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, posiadającą NIP 7792308495, o kapitale zakładowym: 4.944.000 złotych, wpłaconym w całości.

8.7. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza Opłaty, Revnet uprawniony jest do zablokowania Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności we wskazanym przez Revnet terminie do zapłaty, Revnet uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta.

8.8. Jeżeli Użytkownik notorycznie nie reguluje należności, Revnet uprawniony jest do usunięcia Konta, bez wzywania do uiszczenia Opłaty.

8.9. Użytkownik może również skorzystać z kuponu – może go wygenerować każdy Użytkownik. Do uzyskania kodu dostępu do kuponu, konieczne jest jednak wcześniejsze opłacenie go. Po opłaceniu, Użytkownik ma możliwość udostępnienia innym Użytkownikom kodów dostępu do kuponu (poprzez adres e-mail). Kupon może być dostępny do wykorzystania u wszystkich Operatorów lub tylko niektórych, wybranych przez Użytkownika generującego kupon.

8.10. Wprowadzenie w Aplikacji danych karty płatniczej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej obciążenie Opłatami oraz Opłatami parkingowymi na zasadach wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jak również umową lub regulaminem łączącym Użytkownika z bankiem lub dostawcą karty płatniczej.

8.11. W przypadku, gdy naliczona Opłata za ładowanie przekracza środki dostępne na rachunku bankowym Użytkownika, zostanie ona odnotowana w Koncie jako środki ujemne. Do czasu uzupełnienia brakującej Opłaty Użytkownik nie może korzystać z Usług (Konto posiada status „Zablokowane”).

8.12. Na każde Ładowanie wystawiany jest dokument księgowy w postaci faktury VAT. 

8.13. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. Świadczenie Usług oraz Ładowanie nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Revnet udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia dostęp do Stacji. Za funkcjonowanie techniczne Stacji oraz Ładowanie odpowiedzialny jest jej Operator.

9.2. Revnet nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony (a przez Użytkowników niebędących konsumentami również w sposób niezawiniony) do postanowień Regulaminu.

9.3. Revnet nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Pojeździe lub urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz z wszelkich jej funkcjonalności

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

10.1. Do Użytkowników, niebędących konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:

10.1.1. Revnet nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści;

10.1.2. Revnet nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości zakończenia Ładowania przez Użytkownika (z zastrzeżeniem błędu Aplikacji, który to błąd powstał z winy Revnet); w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;

10.1.3. Revnet nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie Ładowania przez osoby trzecie bez zgody Użytkownika za pośrednictwem jego Konta; w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;

10.1.4. Revnet nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości połączenia Aplikacji ze Stacją;

10.1.5. Revnet nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe połączenie Stacji z Pojazdem albo brak połączenia Stacji z Pojazdem, mimo spełnienia przez niego odpowiednich wymagań technicznych;

10.1.6. w przypadku uszkodzenia Stacji przez Użytkownika, Revnet jest uprawnione do obciążenia Użytkownika kosztami bezpośrednimi i pośrednimi naprawy Stacji.

 1. TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ APLIKACJI

11.1. Revnet podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

11.2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania zewnętrznego w stosunku do Aplikacji, pozostającego poza kontrolą Revnet; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Aplikację; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.

11.3. W celu wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych oraz aktualizacji Aplikacji, Revnet zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Aplikacji. Revnet zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanej Przerwie technicznej w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed datą, w której planowana Przerwa techniczna ma nastąpić, z zastrzeżeniem, że Przerwa techniczna nie będzie się odbywać w godzinach między godz. 7.00 a godz. 19.00 w dni robocze. 

 1. REKLAMACJE

12.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na Usługi, dotyczące technicznej sprawności Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamację należy skierować do Revnet na zasadach ogólnych lub za pośrednictwem biura obsługi użytkownika Revnet lub adresu e-mail info@revnet.pl

12.2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

12.3. Revnet rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Revnet brakujące informacje. 

12.4. Odpowiedź na reklamację Revnet kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

 1. HELPDESK I OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

13.1. Każdy Użytkownik, w godzinach między 9:00 a 17:00 może skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48 639 083 172 lub adresem e-mail info@revnet.pl  z biurem obsługi użytkownika Revnet. 

13.2. Jeśli zgłaszany do biura obsługi Użytkownika Revnet problem dotyczy kwestii technicznych lub wad Stacji, Użytkownik dokonując zgłoszenia powinien podać numer seryny danej Stacji, tak, aby członek ekipy serwisowej Revnet mógł sprawnie zlokalizować wadliwą Stację i niezwłocznie podjąć czynności w celu jej naprawy.

13.3. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Aplikacji, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Revnet mogło niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

 1. ODSTĄPIENIE

14.1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy zawartej z Revnet – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

14.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. ZMIANA REGULAMINU

15.1. Revnet może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Revnet, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Systemu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

15.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

15.3. Ładowanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

16.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. 

16.5. Spory powstałe pomiędzy Revnet a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Revnet.

Data wejścia w życie Regulaminu: 1 marca 2019

 

pl  /  en  /